Jesteśmy zborem Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP.

Strona KECh -> http://www.kech.pl/

Wikipedia o KECh -> https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ewangelicznych_Chrze%C5%9Bcijan_w_RP

Pastor zboru – Ben Layer
Pastor pomocniczy – Adam Urban