I. Słowo Boże
Wierzymy, że Biblia jest Słowem Bożym, napisana pod natchnieniem Ducha Świętego bez jakiegokolwiek błędu; ma absolutny autorytet we wszystkich sprawach wiary i zachowania.

II Tymoteusza 3:16; II Piotra 1:20,21; Marka 13:31; Jana 8:31,32; Jana 20:31; Dz. Ap. 20:32

II. Trójca
Wierzymy, że jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, odwiecznie istniejący w trzech osobach, które są sobie równe w każdej boskiej doskonałości; każda oddzielna w urzędzie lecz współdziałająca w doskonałej harmonii między sobą w pracy stworzenia, opatrzności i odkupienia.

I Mojż. 1:1,26; Jan 1:1,3; Mat. 28:19; Jan 4:24; Rzym. 1:19,20; Efez. 4:5,6

III. Bóg Ojciec
Wierzymy w Boga Ojca, odwiecznego i osobowego Ducha, doskonałego w swej świętości, mądrości, mocy i miłości. Wierzymy, że bezbłędnie zna On wszystko, co sie wydarza; że miłosiernie zajmuje się On wszystkim, co dotyczy człowieka i jego życia; że słyszy i odpowiada na modlitwy; i że wybawia od grzechu i śmierci każdego, kto przyjdzie do Niego przez Jezusa Chrystusa.

Łuk.10:21,22; Mat. 23:9; Jana 3:16; 6:27; Rzym 1:7; I Tym. 1:1,2; 2:5,6; I Piotra 1:3; Objawienie 1:6

IV. Jezus Chrystus
Wierzymy w Jezusa Chrystusa, jedynego Bożego Syna, poczętego z Ducha Świętego. Wierzymy w Jego wieczność i niepokalane poczęcie, bezgrzeszne życie, cuda i naukę. Wierzymy w Jego zastępczą, odkupieńczą śmierć, zmartwychwstanie ciała, wstąpienie do nieba, bezustanne wstawiennictwo za Swoim ludem i osobisty widoczny powrót na ziemię.

Mat 1:18-25; Łuk 1:26-38; Jan 1:1; 20:28; Rzym. 9:5; 8:46; II Kor 5:21; I Piotr 2:21-23; Jan 20:30, 31; Mat. 20:28; Efez 1:4; Dz.Ap. 1:11; Rzym. 5:6-8; 6:9,10; Hebr. 7:25; 9:28; I Tym. 3:16

V. Duch Święty
Wierzymy w Osobę Ducha Świętego, który przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie; że jest On nadnaturalnym Pośrednikiem w odrodzeniu i chrzcie wszystkich wierzących w ciało Chrystusa; zamieszkuje On wszystkich wierzących i zapieczętowuje ich na dzień odkupienia. On jest Boskim Nauczycielem, który pomaga wierzącym w zrozumieniu i stosowaniu Pism; i jest to zarówno przywilej jak i obowiązek wszystkich wierzących aby być Nim napełnionym.

Wierzymy, że mowa językami nigdy nie była koniecznym poświadczeniem chrztu lub napełnienia Duchem Świętym. Ostateczne wyzwolenie naszych ciał od wszelkich chorób i śmierci dopełni się w chwili naszego zbawienia w zmartwychwstaniu, mimo iż Bóg może odpowiedzieć na modlitwy wierzących jakie kierują do Niego w sprawie fizycznego uzdrowienia ciała.

Jan 16:8-11; Rzym. 8:9; I Kor. 12:12-14; II Kor. 3:6; Efez. 1:13-14; I Kor. 1:22; 13:8; 14:21-22)

VI. Odrodzenie
Wierzymy, że człowiek został stworzony przez Boga na Jego własny obraz i podobieństwo; że zgrzeszył i przez to skazał siebie samego na fizyczną, duchową i wieczną śmierć, którą jest oddzielenie od Boga; że w konsekwencji wszyscy ludzie rodzą się już grzeszni z natury i są pod Bożym potępieniem. Wierzymy, że ci, którzy pokutują i zaniechają grzechu, zaufają Jezusowi Chrystusowi jako Zbawicielowi są odrodzeni przez Ducha Świętego i stają się nowym stworzeniem, wybawionym od potępienia otrzymując życie wieczne.

I Mojz. 1:26; 5:2; I Mojz. 3; I Mojz. 2:17; 3:19; Kazn. Sal.. 2:11; Jana 3:14; 5:24; Jana 5:30; 7:13; 8:12; 10:26; Rzym. 9:22; II Tesal. 1:9; Obj. 19:3,20; 20:10;14,15; 21:18; Psalm 51:7; Jer. 17:9; Jakuba 1:14; Rzym. 3:19; 5:19; Przyp. Sal. 28:13; I Jana 1:9; Jan 3:16; Jan 1:13; II Kor. 5:17; Rzym. 8:1

VII. Kościół
Wierzymy że Kościół jest żywym i duchowym ciałem, którego głową jest Chrystus, a wszystkie odkupione osoby są jego członkami. Wierzymy że lokalny kościół (zbór) współtworzą wierzący w Jezusa Chrystusa, ochrzczeni na podstawie wyznania wiary, spotykający się, by uwielbiać Boga, pracować dla Niego i mieć ze sobą społeczność. Wierzymy, że Bóg złożył na barki lokalnego kościoła (zboru) podstawowe zadanie głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa zgubionemu światu.

Efez. 2:19-22; Dz.Ap. 1:8; Efez. 5:19-21; Dz. Ap. 2:42; Hebr. 10:23-25

VIII. Chrześcijańskie życie
Wierzymy, że chrześcijanin powinien żyć dla Bożej chwały i ku zbudowaniu wszystkich ludzi; że jego życie powinno być bez skazy przed światem; że powinien on być wiernym szafarzem wszelkich swoich dόbr i talentόw, i że powinien dążyć do osiągnięcia doskonałości Chrystusowej w życiu swoim i innych.

I Kor 10:31; Rzym 12:1-3; Hebr. 12:1-2; Jan 14:15,23-24; I Jan 2:3-6; II Kor. 9:6-9; I Kor. 4:2; Col. 1:9-10

IX. Obrządki
Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus powierzył lokalnemu kościołowi dwa obrządki: Chrzest i Wieczerzę Pańską. Wierzymy, że chrześcijański chrzest to zanurzenie wierzącego w wodzie w imie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzymy, że Wieczerza Pańska została ustanowiona przez Chrystusa na pamiątkę Jego śmierci. Wierzymy, że oba te obrządki powinny być obchodzone aż do powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa.

Mat. 28:18-20; Rzym. 6:3-5; I Kor. 11:23-26

X. Religijna wolność
Wierzymy, że każdy chrześcijanin jest w bezpośredniej relacji z Bogiem i że jest odpowiedzialny przed samym Bogiem we wszystkich sprawach wiary; że każdy lokalny kościół (zbór) jest niezależny i musi być wolny od ingerencji jakiegokolwiek innego ciała kościelnego lub władzy politycznej. Kościół i Państwo mają być rozdzielone jako dwa autonomiczne ciała, przeznaczone do wypełnienia swoich odrębnych funkcji bez narzucenie zwierzchnictwa drugiego nad nim.

I Tym. 2:5; Rzym. 14:7-9, 12

XI. Czasy ostateczne
Wierzymy w nieunikniony, osobisty i widoczny powrót Pana Jezusa Chrystusa na ziemię, by ustanowić Jego królestwo. Wierzymy w zmartwychwstanie ciała, sąd ostateczny, wieczną radość sprawiedliwych i niekończące się nigdy męczarnie grzeszników.

Mat. 16:27; Marek 14:62; Jan 14:3; Dz.Ap. 1:11; Fil. 3:20; I Tes. 4:15; II Tym 4:1; Tytus 2:13; I Kor. 4:5; I Kor. 15; II Tes. 1:7-10; Obj. 20:4-6,11-15